rePULSE är en manualbaserad arbetsmetod som riktar sig till dem som har svårigheter med attkontrollera sina impulser.
Man tränar på att få tanke, känsla och beteende att samverka för att kunna gå från ett
okontrollerat destruktivt beteende till ett mer kontrollerat och genomtänkt agerande.
Repulse bygger på ett kognitivt synsätt där personen får hjälpmedel och tränar på att
hantera sina impulser på ett nytt sätt. Metoden är uppbyggd utifrån en triad med
hörnstenarna Tanke-Känsla-Beteende.

Tanke – Vi ifrågasätter tankarna och letar efter tankefällorna som styr det impulsiva
beteendet

Känsla – Vi undersöker vilka känslor som tankefällorna skapat och vilka känsloreaktioner
de utlöst

Beteende – Vi söker nya sätt att hantera känslorna för att agera konstruktivt i situationer

En Repulse-kurs sträcker sig över 10 veckor med en träff i veckan.

I ESL så arbetar man med att öka individens egen delaktighet i planering av insatser, minska antalet återfall, öka färdigheter i att hantera besvärliga symtom, öka problemlösningsförmåga vad gäller olika vardagliga svårigheter samt social färdighetsträning.

Områden som tas upp är bland annat aktivitetsplanering, medicinering, stress och sårbarhet (lära känna igen tidiga tecken på återfall och strategier för att hantera dessa) symtomhantering, vardagliga samtal och sysselsättning.

Generalla mål är:

  • Främja återhämtning och minska försämring.
  • Ett fungerande dagligt liv.
  • Färre symptom  och mindre rädsla.
  • Bättre kontakt med andra.
  • Bättre problemlösning vid dagliga svårigheter.
  • Ett fungerande personligt stöd och meningsfull sysselsättning.
  • Ökad självkänsla.

ESL-behandlingens längd är individanpassad beroende på fokusområden.